Nyt tämä tuntuu omalta ja tiedän mitä tulen seuraavaksi tekemään.

Yhdessä tehty strategia sitouttaa kaikki mukaan toteuttamaan sitä. Tuloksena on käyttökelpoinen strategia seuraaviksi vuosiksi, tyypillisesti kolmen vuoden päähän. Strategia koetaan omaksi, koska sen rakentamisessa ovat olleet mukana kaikki toimijaryhmät ja toiminnan tasot.

Strategian rakentamisen perustaksi hahmotetaan järjestön toimintaympäristöä, sisäistä tilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä tunnistetaan riskit ja menestystekijät. Tarpeen mukaan tehdään erilaisia kyselyitä ja selvityksiä. Laaja osallistuminen tutustuttaa toimijat strategiseen ajatteluun ja tuo monipuolisuutta työn alla olevaan strategiaan.

Työskentelyyn kuuluu yhteisiä valmennuspäiviä sekä itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Strategia edustaa aina muutosta. Kestävä muutos, kestävä strategia, syntyy kun kaikki saavat olla osana pohdintaa, päätöksiä ja toimeenpanoa.


Pieni strategiapaketti

Pieni strategiapaketti sopii silloin, kun toimintaympäristö on pysynyt vakaana ja ennustettavana.  Strategiapaketti sopii erityisesti yhdistyksille ja järjestöille ja sisältää yksi tai kaksi työpajaa, jotka kestävät puolesta päivästä päivään. Työpajoihin valitaan kaksi tai kolme toimintaa näistä: hahmotellaan yhteistä visiota, kerätään paikallistoimijoiden tarpeita, konkretisoidaan toimenpiteitä, valitaan ja hiotaan niitä ja sovitaan vastuista. Tässä on usein mukana hallitus, valtuusto, työntekijät ja paikallistoimijoita.


Keskikokoinen strategiapaketti

Keskikokoinen strategiapaketti sopii toimintaansa merkittävästi kasvattaneille tai muutoksia kokeneille yhteisöille. Prosessissa luodaan yhteinen ymmärrys ja suunta toiminnalle.

Alussa kerätään laajasti tietoa toimintaympäristöstä, omista vahvuuksista, muutosten tuomista mahdollisuuksista, toiveista tulevaisuudelle ja tavoitellusta tulevaisuudesta.  Voimavaralähtöinen lähestymistapa voimauttaa, luo oivalluksia ja antaa energiaa edetä toteutukseen. Pohdinnassa on muun muassa kysymykset: Mitä vahvuuksiamme hyödynnämme päästäksemme tavoitteisiin ja miten se tehdään? Mitä uutta tarvitaan? Mitä pikavoittoja, helppoja toimenpiteitä voidaan tehdä heti? Mitkä vaativat isompia projekteja? Ketkä ovat mukana kunkin toimenpiteen toteutuksessa?

Mukaan strategian rakentamiseen otetaan kaikki tarpeelliset tahot, kuten hallitus, valtuusto, paikallisryhmät tai -yhdistykset, vapaaehtoisia sekä työntekijät. Tiedonkeruu, arvojen ja vision luonti sekä toimenpiteiden hahmotus tehdään isoissa 30 – 50 hengen työpajapäivissä. Näitä on tyypillisesti 2-3. Osanan valmentajat fasilitoivat työpajat.

Tarkempaa pohdintaa varten perustetaan oma strategiaryhmä, jota Osanan valmentajat ohjaavat ja tukevat. Isompien järjestön toimijoita kokoavien työpajojen välillä strategiaryhmä vetää tulokset yhteen ja syventää niitä. Strategiaryhmä kokoontuu 5 – 7 kertaa. Koko projektin kesto on tyypillisesti noin 1 vuosi.


Laaja strategiapaketti

Laaja strategiapaketti on yhteisöille joilla on laaja toimintakenttä ja siinä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Strategian tarkasteluun voi liittyä vahvaan kasvuun, palveluiden tuotantoon, liiketoimintaan ja kilpailutilanteeseen liittyviä elementtejä.

Tarkoituksena on saada muutos liikkeelle. Strategia rakennetaan laajasti osallistaen kaikkia sidosryhmiä. Prosessin otetaan mukaan yhteisölle tärkeät ryhmät, joita voivat olla esimerkiksi jäsenistö, asukkaat, palvelunkäyttäjät, vapaaehtoiset, henkilöstö, luottamushenkilöt, paikallistoimijat, ja myös ulkopuolisia kumppanit kuten rahoittajat ja yhteistyötahot. Usein liikkeelle lähdetään perustehtävän, arvojen ja pitkän kantaman vision pohtimisesta.  Toimintaympäristö ja sisäinen tilanne analysoidaan tarkasti. Analyysityötä tuetaan kyselyillä ja haastatteluilla. Jokainen vaihe tehdään huolellisesti, koko ajan tietämystä syventäen, että strategisten valintojen tekemiselle on otollisin pohja. Näin voidaan varmistua, että strategiset valinnat, painopisteet ja toimenpiteet ovat kestävällä pohjalla.

Osanan valmentajien rooli on fasilitoida kokonaisuus. Valmentajat vastaavat tilaisuuksien fasilitoinnista, osallistuvat strategiaryhmän työhön ja tuottavat ja jäsentävät strategista tietoa. Usein prosessiin liittyy myös konsultointia ja sparrausta, parhaan tuloksen aikaansaamiseksi.

Työpajoja prosessissa on tyypillisesti 5-7. Strategiaryhmä kokoontuu kymmenisen kertaa. Työn etenemistä käsitellään hallituksessa tai muussa päätöselimessä säännöllisesti. Koko projektin kesto on tyypillisesti noin 1 vuosi, mutta kokonaisuus voidaan tarvittaessa tehdä lyhyemmässäkin ajassa.


Strategian jalkautus toiminnaksi

Strategia on tasan yhtä vahva kuin sen toteutus. Strategian rakennusprojektia  seuraa jalkautus toiminnaksi. Ensimmäiset kuusi kuukautta ovat ratkaisevia strategian onnistumisessa. Strategian jalkautuksesa strategiset toimenpiteet konkretisoidaan ja mittarit täsmennetään. Organisaatiorakennetta mahdollisesti muutetaan strategian mukaiseksi. Strateginen johtaminen juurrutetaan osaksi organisaation kaikkea johtamista, suunnittelua ja talouden ohjausta.

Strategian jalkautuksessa Osanan valmentajat auttavat yhteisöä löytämään tavat siihen, että liikkeelle lähdetään rivakasti ja jämäkästi. Valmentajien tuki auttaa yhteisöä muuttumaan strategian mukaiseksi ja oppimaan strategisesti johdetuksi organisaatioksi.