Hyppää sisältöön

Osallisuus julkisissa prosesseissa ei ole pelkästään kuulemista. Se on erilaisten äänten tuomista esille, kirjavien tarpeiden kuulemista sekä yhteisten ratkaisujen rakentamista. Kun ihmiset pääsevät vaikuttamaan niihin toimintoihin ja palveluihin, jotka heitä koskevat, se ohjaa vastaamaan tarpeisiin sekä sitouttaa yhteisöä. Rakentava keskustelu ei ole kuitenkaan pelkkää tilaisuuden fasilitointia. Suunnittelu sisältää tavoitteiden asettamisen, sidosryhmien tarpeiden analysoinnin, kutsumisen sekä raportoinnin tilaisuuden jälkeen.

Autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan vuorovaikutusprosesseja, joissa otetaan osalliset mukaan jo kehittämisen varhaisessa vaiheessa. Kirjastoissa, kylätaloissa,  kaupungintaloilla, virastoissa ja ministeriöissä. Paikan päällä, etänä tai hybridinä.

Työpajojen lisäksi koulutamme julkisesta vuorovaikutuksesta. Koulutuksemme perustuvat kansainvälisen International Association of Public Participation IAP2:n käytäntöihin sekä kokemuksiimme sadoista erilaisista vuorovaikutustilanteista. Ne ovat käytännönläheisiä ja sisältävät paljon fasilitoinnin harjoittelua.

Osallistuvan budjetoinnin avaimet -valmennukset auttavat prosessin suunnittelussa sekä sitouttavat eri toimialat yhteiseen projektiin. Meillä on kokemusta eri kunnista sekä alan tutkimuksesta.

 • kansalaisraadit
 • asukas- tai sidosryhmätilaisuudet
 • vuorovaikutteiset asukas- ja sidosryhmäkeskustelut etänä tai hybridinä
 • osallistuvan budjetoinnin koulutus ja toteutuksien konsultointi
 • erityisryhmien, kuten vammaisten osallisuus
 • järjestöyhteistyön kehittäminen paikallisesti
 • vuorovaikutusprosessien valmennus ja konsultointi
 • osallisuustyön strateginen suunnittelu

Suunnittele vaikuttavia osallisuusprosesseja -valmennus

Osallisuuden yleisesti tunnistettuna haasteena on päästä pistemäisistä kohtaamisista tavoitteelliseen suunnitteluun ja vaikuttavuuteen. Tämä valmennus sopii osallisuutta suunnitteleville ja johtaville kunnissa, valtiolla ja erilaisten projektien vuorovaikutusvastaaville. Aihetta käsitellään neljästä näkökulmasta:

 1. Tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu
  – IAP2 Spectrum of Public Participation ja hyvän julkisen vuorovaikutuksen periaatteet
  Osallisuuden 5T-malli suunnittelun tukena
  – Miten suunnitella eettisesti kestäviä ja toimivia osallisuusprosesseja?
 2. Tunne erilaiset työkalut ja mihin ne sopivat
  – Dialogin, kansalaisraatien ja palvelumuotoilun käyttöesimerkkejä
  – Systeemiset innovaatiot kestävässä kehityksessä
  – Menetelmät asukkaiden oman aktiivisuuden tukemiseen ja yhteisen vision luomiseen
  – Yksittäisista hankkeista systeemisiin muutoksiin: collective impact
  – Menetelmät jännitteisten ja monimutkaisten aiheiden käsittelyyn
 3. Erilaiset osallistujaryhmät ja saavutettavuus
  – Saavutettavuus ja erilaisuus: maahanmuuttajataustaiset, nuoret, seniorit ja toimintarajoitteiset
  – Miten suunnitella saavutettavia ja kohderyhmälle sopivia työpajoja
  – Toimintarajoitteisten huomiointi fasilitoinnissa
  – Identiteettiin ja kulttuuriin liittyvät erot
 4. Vaikuttavuuden varmistaminen
  – Miten varmistaa, että tulokset menevät käyttöön?
  – Eri työkaluja osallisuuden tulosten ja vaikuttavuuden mittaamiseen

Perustana on alan tutkimus ja kansainväliset parhaat ammattikäytännöt.


“Todella asiantunteva valmennus ja olennaisia asioita. Hyvät ryhmätehtävät.”
“Sai miettimään omaa työtä kokonaisvaltaisesti.”

Valmennus kestää 9 – 16 ja se voidaan toteuttaa paikanpäällä, etänä tai hybridinä. Ota yhteyttä Lari at osana.fi

Kansalaisraadit

Kansalaisraadin avulla saat päätöksenteon tueksi tietoon perustuvan, tarkkaan puntaroidun kansalaismielipiteen. Se on hyödyllinen erityisesti vaikeissa, kompleksisissa kysymyksissä.

Raadissa noin 15–20 osallistujaa muodostavat asiantuntijoiden alustusten pohjalta yhteisen näkemyksen joko suosituksista päätöksenteolle tai eri vaihtoehtojen eduista ja haitoista. Kansalaisraati on laajimmin levinneitä demokratiainnovaatioita, ja vuosikymmenien tieteellinen tutkimus on osoittanut sen hyödyt. Kansalaiset luottavat raatien näkemyksiin ja perehtyvät niihin. Lue käytännön toteutuksesta täällä.

Tarjoamme kansalaisraateihin ammattimaisen vuorovaikutuksen suunnittelun ja fasilitoinnin. Prosessi sisältää neljä vaihetta:

 1. Avustamme raadin suunnittelussa, aiheen rajauksessa, osallistujien kutsumisessa ja asiantuntijakeskustelujen valmistelussa.
 2. Ammattimaisella fasilitoinnilla varmistamme asiantuntijakuulemisten ja raadin työpajojen hyvän vuorovaikutuksen sekä kannanoton syntymisen.
 3. Varmistamme raadin tulosten esittelyn asukkaille ja medialle isossa kahvilatyöpajassa.
 4. Viemme raadin tulokset päättäjille. Jotta saavutetaan syvällisempi yhteinen ymmärrys, fasilitoimme tämän keskustelun.

Kansalaisraati voidaan toteuttaa paikan päällä, etänä tai hybridinä. Meillä on laaja kokemus saavutettavien työpajojen toteutuksesta, joten mahdollistamme myös eri tavoilla vammaisten henkilöiden osallistumisen kaikkiin toteutustapoihin.

Jaa somessa: